• Zwroty i reklamacje

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. W okresie 14 dni od dnia doręczenia Produktu Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie zgodnie z ust. 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszystkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot produktu powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
  2. Konsument może wykonać prawo odstąpienia od umowy poprzez przesłanie załączonego do przesyłki z Produktem wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź złożyć jakiekolwiek inne pisemne oświadczenie, w którym poinformuje o odstąpieniu od umowy.
  3. Zwracany produkt w ramach ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien być przesłany na koszt Konsumenta na adres : Hurtownia Artykułów Medycznych "Profi-Med" Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 10A, 72-100 Goleniów
  4. Zwrot zapłaty za Produkt i Kosztów dostawy Produktu poniesionych przy zakupie przez Konsumenta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsumentowi nie zostanie zaproponowane, że Profi-Med sam odbierze Produkt od Konsumenta, Profi-Med może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  5. Prawo odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od doręczenia Produktu nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  •  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym          opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi produktami.
  • W przypadku Klientów nieposiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.