• Dostawa

Warunki dostawy.

 1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towarów jest realizowana tylko na wybranym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Nabywca przed złożeniem Zamówienia może sprawdzić czy interesujący go obszar jest objęty dostawą Towarów za pośrednictwem Strony internetowej, a w braku takiego modułu na Stronie internetowej lub chwilowej jego niedostępności, Nabywca może skierować pytanie w tym zakresie do Sklepu, który powinien udzielić odpowiedzi bez zwłoki.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem kurierów, działających na zlecenie Sklepu. 
 4. Koszty związane z dostarczeniem zamówionego Towaru ponosi Nabywca, w szczególności w zakresie, w jakim chodzi o opłaty za dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.
 5. Koszt dostawy Towarów zależy od wybranego sposobu dostawy (jeśli Sklep aktualnie oferuje większą ilość możliwych do wyboru sposobów dostawy), wartości brutto zamówienia (bez kosztów dostawy i po uwzględnieniu ewentualnych rabatów, jeśli takie w określonym czasie są oferowane przez Sklep) oraz od terminu i przedziału czasowego dostawy.
 6. Opłaty za dostarczenie przesyłki zawierającej zamówiony Towar są podawane Nabywcy bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia.
 7. Ewentualna zmiana warunków dostawy (w stosunku do pierwotnie ustalonych), dokonana przez Nabywcę już po wysyłce towaru z magazynu Sklepu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały wyłącznie Nabywcę. Dodatkowe koszty dostawy powinny być uzasadnione, m.in. decyzją firmy kurierskiej.
 8. Odbiór zamówienia od firmy kurierskiej powinien zostać potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki na Nabywcę przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru.
 9. Odbierając Towar, Nabywca powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 10. Nabywca, składając zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy w wybranym przez Nabywcę podczas składania zamówienia terminie i przedziale czasowym. Sklep dokłada największych starań, by dostawa zamówienia była realizowana w wybranym przez Nabywcę terminie i przedziale czasowym. Nie ma możliwości zastrzeżenia dokładnej godziny dostawy zamówienia.
 11. W przypadku niedostarczenia zamówienia z powodu nieobecności Nabywcy w wybranym przez niego podczas składania zamówienia terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy, zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Nabywca zapłacił z tytułu zamówienia zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana.
 12. Sklep ma obowiązek dostarczania Towarów bez wad.
 13. W przypadku gdy dostarczenie zamówionego Towaru nie będzie możliwe z powodu braku możliwości dojazdu pod wskazany adres na skutek przeszkód, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, takich jak np. wydarzenie sportowe odbywające się w pobliżu  adresu dostawy lub zakaz ruchu na drodze dojazdowej do adresu dostawy, obowiązującego w godzinach realizacji zamówienia wskazanych przez Nabywcę, bądź przekazanych Nabywcy przez Sklep, zamówienie zostanie anulowane, a wpłacona przez Nabywcę kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana. W sytuacji jak opisana powyżej, Sklep dysponuje również uprawnieniem do skontaktowania się z Nabywcą celem uzgodnienia innej daty doręczenia Towaru, jeśli, mając na uwadze okoliczności faktyczne, będzie to możliwe.